ഓർമ്മ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പഴം? ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം | Malayalam Quiz

Malayalam Quiz : കൗതുകവും അതേസമയം പൊതുവിജ്ഞാനവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ തന്നെ അളക്കു.

 1. Which is the largest living cat species?
  ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇനം പൂച്ച ഏതാണ്?
 2. which is the best fruit to increase memory power?
  ഓർമ്മ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പഴം?
 3. Which animal’s milk is in pink color?
  ഏതു മൃഗത്തിന്റെ പാലിനാണ് പിങ്ക് നിറമുള്ളത്?
 4. Which hormone helps to feel hungry?
  ഏതു ശരീരഭാഗമാണ് വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?
 1. Which country banned yellow clothes?
  മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ നിരോധിച്ച രാജ്യമേത്?
 2. What is the main cause of indoor dust?
  വീടിനകത്തെ പൊടിപടലങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം എന്ത്?
 3. Which planet is known as dead planet?
  ഏതു ഗ്രഹമാണ് മരിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
 4. what is the color of snail’s blood?
  ഒച്ചിന്റെ രക്തത്തിന്റെ നിറമെന്താണ്?
 1. Which country produces blue colored honey?
  ഏതു രാജ്യത്താണ് നീല നിറമുള്ള തേൻ ലഭിക്കുന്നത്?
 2. What is the first color that newborn babies recognize?
  നവജാത ശിശുക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ആദ്യ നിറം?
 3. Which plant was the first to grow on the moon?
  ഏതു സസ്യമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി വളർന്നത്?
 4. Which color generally does not attract mosquitoes?
  പൊതുവെ കൊതുകുകൾ ആകർഷിക്കാത്ത നിറം ഏതാണ്?
Rate this post

Comments are closed.